COFFEE TV
닫기

TV MEET- 커피 헌터가 뭐냐구요? | '노영준 대표'를 만나다
HOME  >  TV  >  MEET

커피 헌터가 뭐냐구요? | '노영준 대표'를 만나다
2022.10.20 Thu 223

☕ 커피를 사냥하는 남자, 노영준 대표와의 인터뷰

☕ 커피 헌터 노영준 대표의 이야기를 영상을 통해 확인해보세요!

-------------------------------------

> 커피TV 인스타그램
https://www.instagram.com/coffeetvnpeople/
> 라이언스 커피 공식 스토어
http://ryanscoffee.shop/

-------------------------------------

▶ COFFEE TV는 언제나 커피 업계에 종사하고 계신 종사자분들의 열정을 응원합니다
▶ 출연 희망하시는 분들께서는 아래 주소로 신청부탁드립니다 감사합니다
everydayhappy@coffeetv.org

세미기업